Carbon footprint

Beleidsverklaring CO2

Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door ons bedrijf gevoerde milieubeleid. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieu onvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. Om deze reden zetten wij ons in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf als bij onze toeleveranciers te verminderen.

Op basis van de uitgevoerde emissie inventarisatie is de Carbon Footprint opgesteld. Deze heeft inzicht in de CO2 uitstoot van Kalisvaart Technisch Beheer B.V De directie van Kalisvaart Technisch Beheer B.V. heeft aan de hand van de Carbon Footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen beperken.

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit:

  • Gedrag en bewustwording;
  • Het nieuwe rijden invoeren
  • Bij vervanging goederenvervoer aanschaf met lagere CO2 emissie;
  • Bij vervanging personenvervoer aanschaf met lagere CO2 emissie;
  • Overstappen op Nederlandse groene energie en aanbrengen extra zonnecollectoren;
  • Koudemiddel vervangen voor koudemiddel met lagere CO2 emissie.

Door Implementatie van deze maatregelen willen we de CO2 uitstoot in de periode: 2016-2020 met 11,9 procent verminderen binnen scope 1 en met 100 procent verminderen binnen scope 2. De directie van Kalisvaart Technisch Beheer B.V.  bewaakt de voortgang en de resultaten van dit proces en zal waar nodig bijsturen om de doelstelling te behalen.

Kwaliteit en milieudoelstellingen zullen jaarlijks in de directierapportage worden vastgesteld en regelmatig worden geverifieerd op geschiktheid en effectiviteit. Deze doelstellingen worden uitgedragen aan de medewerkers. Tevens zal deze beleidsverklaring worden geëvalueerd en indien noodzakelijk worden bijgesteld.

Co2 Beleid;

Kalisvaart Technisch Beheer streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van onze werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieu onvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden. Dit verwezenlijken wij door o.a. deelname aan de CO2 prestatieladder.

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materieel en het gebruik maken van duurzame energie. Het is noodzakelijk deze duurzaamheid aan te tonen. Middels de volgende documenten, opgesteld voor en door onze organisatie, publiceren wij de informatie:

3.A.1     CO2 footprint 2015    (referentiejaar)

3.A.1    Carbon footprint 2016 6m

3.B.1    CO2 reductieplan

3.D.1    Keteninitiatief

3.A.1 Carbon Footprint 2016

3.A.1 Carbon Footprint 2017-6M

3.B.1 CO2-reductie doelstellingen + voortgang

 

Call Now Button